TƯỢNG GỐ
 
 
 
Cô hầu 1
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 20 cm
Giá: 100.000 VND
 
 
     
     
 
Cậu hầu 6
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 20 cm
Giá: 100.000 VND
 
 
     
     
 
Cậu hầu 5
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 20 cm

Giá: 100.000 VND
 
 
     
     
 
Cậu hầu 4
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 20 cm

Giá: 100.000 VND
 
 
     
     
 
Cậu hầu 3
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 20cm
Giá: 100.000 VND
 
 
     
     
 
Cậu hầu 2
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 20cm
Giá: 100.000 VND
 
 
     
     
 
Cầu hầu 1
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 20 cm
Giá: 100.000 VND
 
 
     
     
 
Ca Diếp
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước:39 cm
Giá: 240.000 VND
 
 
     
     
 
Tam thế ( vị lai)
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước:33cm ( kích thước theo yêu cầu)
Giá: 400.000 VND
 
 
     
     
 
Tam thế ( hiện tại)
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước:45cm ( có thể đặt kích thước theo yêu cầu)
Giá: 600.000 VND
 
 
     
     
 
Tam thế ( quá khứ)
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 69 cm
Giá: 2.300.000 VND
 
 
     
     
 

 1 2| 3|

 
 
TIN TỨC

dfgdfgd

Tranh dân gian Việt Nam

Khẳng định bản sắc Việt trên gốm

Gốm quê làng cổ

Mỹ thuật truyền thống